Knowledge

Knowledge

منحنی سترس و استراحت

سترس طولانی و یا بیش از حد به بدن و سلامت روان انسان تاثیر می گذارند. برای توضیح این ما، از “منحنی سترس – و استراحت” استفاده می کنیم.

Knowledge

چیزی مشترک همه ما: سیستم اعضاب

گرچه، انسان ها در مورد سلامت روانی افکار متفاوت دارند، با وجود آن همه ما یک چیز مشترک داریم که عبارت از: سیستم اعصاب خود کار می باشد. چنانچه، عکس العمل آن در مقابل فشار (سترس) و یا احساس خوشی، نزد هر یک ما مشابه است. خود کار به خاطر این گفته می شود که به تنهایی جهت بقای ما کار می کند. اما می توانیم بالای آن تأثیر نیز داشته باشیم.