منحنی سترس و استراحت

سترس طولانی و یا بیش از حد به بدن و سلامت روان انسان تاثیر می گذارند. برای توضیح این ما، از “منحنی سترس – و استراحت” استفاده می کنیم.

پائین آوردن سطح سترس خانگی

اگر اطفال تحت ترس و سترس زیار قرار دارند و احساس می کنند که هیچ قوت (انرژی) ندارند، این تمرینات می توانند کمک کنند که اطفال خود را بهتر احساس نمایند.

اطفال عزیز، ترس را می توان کوچک نگه داشت.

گرچه کوریزون و کرونا مانند بازی با کلمات به نظر می خورد، اما نسبت اینکه به حیث بیماری تازه در حال انکشاف می باشد، به واقعیت زندگی مبدل شده است. چنانکه، نزد بعضی ها سبب ترس گردیده و در مورد اینکه چه باید کرد، یک نوع احساس نا امنی را نزد کودکان و والدین نیز خلق کرده است.

توقف دادن سترس

وقتی که سیستم اعصاب در اثر فشار بسیار هیجانی می باشد، در جسم نیز احساس های ناخوش ایند ظاهر می شوند.

تقویت بخشیدن نیروها

ما اکثرآ در مورد مسایلی با هم صحبت می کنیم که باعث ترس و قهر می شوند. در حالیکه از نکات قوی مهن و شریک ساختن آن با دیگران، پله دیگر ترازو را می سازد.