در زمان مثل حالا این کمک می کند که به یاد خود بیاورید که چه چیز های شما را قوت می دهد. کمک کردن به دیگران و کمک گرفتن برای شما می تواند یک احساس امنیت و کنترول در زمان های نامشخص بدهد.

تمرین می تواند که به تنهایی و یا جمعی انجام داده شود.

این تمرین به شما کمک می کند که به یاد بیاورید کدام منابع قوت شخصی را دارید و کدام منابع مشترک را با دیگران دارید. این تمرین را به خوبی با تمام فامیل و یا دوستان از طریق ویدیو انجام داده می توانید.

هدف تمرین این است، که توجه نماید، که چگونه یکدیگر را قوت بدهیم. همه ما می توانیم کاری برای رشت آن انجام بدهیم.

1. هر یک با گرفتن یک عدد قلم و یک کاغذ، اطراف انگشتان دست راست و دست چپ خویش را رسامی می کند.

2. در هر یک از پنج انگشت یکی از دستان، عکس؛ اسم افراد، اشیآ و یا یک موضوع تجربه شده، نوشته می شود که به شما کمک میکنند.

3. در هر یک از انگشتان دست دیگر، کار های که باید جهت کمک به دیگران انجام شود؛ نوشته می شود.

4. در کف دستان خود، می توان نوشت که انسان چه می خواهد انجام دهد و یا هم در آن یک رسم بکشد.

آیا کدام تعییر را متوجه شدد وقتی این تمرین را انجام دادید؟

شاید نفس ازاد تر، افکار آزاد و یا عضلات کم تنش؟

شاید با هم لبخند زده و یا خندیده باشید

اگر این تمرین مورد پسند شما قرار گرفته باشد، میتوانید هر هفته آن را تکرار کنید و ببینید که چه تغییراتی به دستان کمک کننده شما رخ میدهد. و یا هم شاید علاقه داشته باشید که این تمرین را با دوستان مشترکآ انجام دهید.

نظریات خود را زیر تمرینات با ما در میان بگذارید که چه تجاربه کرده اید!